Üretken Belediyecilik

Bütüncül Yaklaşım, Birlikte Yönetim

Imranli Belediyesine Hos geldiniz...

İMRANLI BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI

İmranlı  Belediyesi’ne  ait  Arsa niteliğindeki  gayrimenkullerin   Satışına  ait  Şartname

İlçemiz Merkez  Karatekin  Mahallesinde mülkiyeti İmranlı Belediyesine ait aşağıda ada , parsel ve m2’leri  yazılı  bulunan   arsa niteliğindeki gayrimenkuller  ayrı ayrı olmak üzere     2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun   45 – 46 - 47 maddelerine göre Açık Artırma Usulü ile ihalesi yapılmak üzere satışa çıkarılmıştır.

1- Arsaların satış İhalesi  22.12.2014   Pazartesi   günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- Satılacak olan taşınmazların tapu bilgileri ve muhammen bedelleri aşağıya çıkarılmış olup ayrı ayrı olmak üzere satışa sunulmuştur.

Ada  No Parsel  No Cinsi :    Arsanın Alanı : Muhammen  Bedeli Geçici Teminatı

404              4                    Arsa                   528  m2                      180.000,00-TL                  5.500,00-  TL

404                5                    Arsa                 1092  m2                     350.000,00-TL                 10.500,00-  TL

 

3- İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar ;

a) Geçici teminat belgesinin ibrazı,   ( Banka dekontu   )

b) Nüfus cüzdan sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği veya Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) İkametgah belgesi,

d) Kendi imzası ile kanuni tebligat adres beyanı ve ulaşılacak telefon bilgileri,

e) Tüzel kişiler için temsile yetkili olanlara ait belge.

4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale bedelinin uygun olup olmadığına karar verip vermemekte serbesttir.

6- Belediye encümeni tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren 15 gün  içinde İta Amirince onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

7- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri ve tapu masrafları gibi tüm giderler alıcıya aittir.

8- İhale miktarı,  KDV dahil olarak satışa çıkarılmış olup, satış bedelinin tamamını ihale onay tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Belediyemize peşin olarak ödemek zorundadır.

Ödeminin gecikmeli yapılması durumunda ise geciken ödemeye aylık % 5 oranında gecikme bedeli uygulanarak tahsil edilecektir.

9- İhalenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde yasak olan fiil ve davranışlar;

a )  Hile,  desise, vaıd,  tehdit,  nüfuz kullanma  ve  çıkar sağlama suretiyle ihaleye

İlişkin  işlemlere  fesat  karıştırmak  veya  buna  teşebbüs  etmek,

b )  İhale sırasında isteklileri tereddüte  düşürecek veya rağbeti kıracak söz  söylemek,

istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaretler ve davranışlarda bulunmak yada  ihalenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve tartışma yapmak,

c )  Sahte belge kullanmak.

Yukarda bahsedilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar ile Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında  2886 Sayılı D.İ.K.’nun 83. 84 ve 85 maddeleri hükümlerince işlem yapılır.

10- İhaleye girerek  gayrimenkul  almaya hak kazanan şahıslar 2886 Sayılı D.İ.K.’nun,    6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun , 260 Sayılı Borçlar Kanununun bütün hükümlerini aynen  kabul etmiş sayılırlar.

11-Yapılacak  olan  bu ihalede  gayrimenkul almaya  hak  kazanan  şahıs ihale bedelini

yatırmayarak arsayı almaktan vazgeçerse; Belediyemizce yapılacak olan ikinci ihale ile birinci ihale arasında oluşacak fark ve Belediyemizin uğrayacağı zarar ve ziyan, ihaleyi kazanıpta vazgeçen şahıstan tahsil edilir. Ayrıca kati teminat bedeli karşılığı olan ihale bedelinin  % 6 ‘sı  ihaleyi kazanıpta vazgeçen şahıstan tahsil edilir.

12- Belediyemizce Tapu devri gayrimenkulün satış bedelinin tamamının ödenmesini müteakip yapılacaktır.  Ödemeler bitirilmeden tapu devri yapılmayacaktır.

13- Şartname ve buna bağlı olarak yapılacak olan sözleşmenin hükümlerinden  doğacak

ihtilafların hallinde T.C. İmranlı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu şartname hükümleri 13.maddeden ibaret olduğu tastik olunur.   08.12.2014

 

Düzenleyen

Süleyman SARIOĞLU

Mali Hizmetler Müdür V.

 

ONAY    : 08.12.2014

 

Pehlül İŞLEYEN

Belediye Başkanı

Sayfa 1 / 2

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
ginseng | jet grout | izolasyon | mali müşavir | Sürücü Kursu |paslanmaz |bal ürünleri kekik balıi istanbul özel honda servisi leather label manufacturerbaşakşehir tadilat elektrik su doğalgaz boya badana laminant parke